Polityka Prywatności

P O L I T Y K A    P R Y W A T N O Ś C I

Akceptacja rozporządzenia o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMCYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE  L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że

Administratorem danych osobowych Klientów firmy TROFEUM Sp. z o. o. jest  TROFEUM Sp. z o. o.  z siedzibą w Nowej Wsi Malborskiej, ul. Strzeleckiej 1, 82-200 Malbork wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000682599.

Celem, dla którego TROFEUM Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe jest realizacja zamówień.

Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez TROFEUM Sp. z o. o. jest:

1. udokumentowania realizacji zamówienia lub wykonania usług dla celów podatkowych

2. udokumentowania legalności obrotu w przypadku towarów podlegających Ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla klientów TROFEUM Sp. z o. o.

W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, TROFEUM Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe w celu kierowania do klientów informacji marketingowych o swoich produktach I usługach.

TROFEUM Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe klientów gromadzone przez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i innym osobom przebywającym na terenie TROFEUM Sp. z o. o.

Dane osobowe klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów pozyskanych przez TROFEUM  Sp. z o.o. jest realizacja zamówień lub usług na podstawie wymogów Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klienta w celach marketingowych jest zgoda klienta. TROFEUM Sp. z o.o. informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana.

Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów przez system monitoringu telewizji przemysłowej CCTV jest ochrona żywotnych interesów firmy TROFEUM Sp. z o. o. oraz ochrona interesów osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora wynikający z nałożonych na firmę obowiązków prawnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku prawnego na terenie obiektów firmy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klienta dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla klientów jest usprawiedliwiony cel administratora.

TROFEUM Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

1) Firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

2) Firmom transportowym w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

 3) Firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

4) Firmom z zakresu prawa podatkowego (biurom rachunkowym) świadczącym usługi w zakresie usług księgowych.

DANE OSOBOWE:

pozyskane w związku z realizacją zmówienia lub usługi będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych lub klienta lub okresów przechowywania danych wymaganych innymi przepisami prawa w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później,

pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,

pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od momentu utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Każdy klient ma prawo dostępu do danych osobowych – ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie TROFEUM Sp. z o.o. . Ponadto, TROFEUM Sp. z o. o. udostępnia adres kontakt@trofeum.net.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Każdy klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

TROFEUM Sp. z o.o. nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest wymogiem umownym.

W przypadku sprzedaży przedmiotów podlegających Ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym tj. w zakresie imienia i nazwiska , adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego, nr legitymacji posiadacza broni lub zaświszczenia uprawniającego do nabycia broni ich wystawcy oraz daty wydania, jest wymogiem ustawowym.

Brak podania danych osobowych uniemożliwi TROFEUM Sp. z o.o. realizację zamówienia.

TROFEUM Sp. z o.o. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

PLIKI COOKIES

W celu stałego poprawiania jakości strony www.skleptrofeum.pl , w tym w szczególności w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w ramach naszego serwisu używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies.

Przeglądarki internetowe w wielu przypadkach domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies.

Użytkownik w każdej chwili może sprawdzić te ustawienia i dokonać ich zmian.

Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji przeglądarki internetowej.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na zamieszczanie ich w swoim urządzeniu końcowym jak również na ich odczytywanie.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Właścicielem strony trofeum.net.pl jest firma TROFEUM Sp. z o. o. – spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000682599, NIP 5792262378, REGON 367581410.

          TROFEUM Sp. z o.o. posiada koncesję Koncesja MSWiA B-062/2019 z dnia 19.08.2019

na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Korzystanie z treści zamieszczonych na stronie internetowej www.skleptrofeum.pl  podlega zastrzeżeniom prawnym wskazanym poniżej.

Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie niniejszych zastrzeżeń prawnych jest proszony o niekorzystanie ze strony internetowej www.skleptrofeum.pl

Powiązane ze stroną wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na stronie internetowej www.trofeum.net.pl, stanowią własność administratora domeny lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa administrator domeny www.skleptrofeum.pl   niniejszym wyłącza wszelką odpowiedzialność za dowolnego rodzaju szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w dowolny sposób w wyniku korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej lub w związku z takim korzystaniem.

W zakresie polityki prywatności dane użytkownika udostępniane lub pobierane z uwagi na ustawienia serwera obsługującego stronę internetową www.skleptrofeum.pl  w związku z odwiedzinami na stronie www.trofeum.net.pl, są gromadzone na czas nieokreślony i przetwarzane tylko i wyłącznie do celów prowadzenia strony www.skleptrofeum.pl  i administrowania nią.

Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały i opracowania dostępne na stronie internetowej www.skleptrofeum.pl  mają charakter informacyjny.

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Potwierdzenie Wieku

    Czy potwierdzasz że masz ukończone minimum 18 lat?